جستجو در کتابخانه

جستجو: 
نویسنده: 
عنوان: 
ناشر: 
مجموعه: 
كتاب مدیریت ریسک و بیمه‌های باغبانی PDF چاپ
پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۲۲

«مدیریت ریسک و بیمه‌های باغبانی» عنوان کتابی است که انتشارات پژوهشکده بیمه به منظور انتقال دانش در زمینه بیمه‌های کشاورزی به چاپ رسانده است.

روابط عمومی پژوهشکده بیمه اعلام کرد: این کتاب که حاصل تألیف و گردآوری خسرو غریبی است،به سازمان‌دهی دانش و نظم‌دهی منابع مرتبط به بیمه‌های کشاورزی و ارایه پیش از دو دهه تجارب فعالیت علمی و تجربی به منظور ارایه الگوی بیمه‌ای برای محصولات زراعی و باغی کشور اختصاص دارد.

کتاب مدیریت ریسک و بیمه‌های باغبانی به مباحثی چون مدل‌سازی خسارت پارامترهای دمایی، سیستم سنجش از راه دور و اطلاعات جغرافیایی و اصول تفسیر عکس‌های هوایی، مبانی ریاضی محاسبات حق‌بیمه‌ها، روش‌های بیمه و محاسبات تعرفه به عنوان نمونه الگویی بیمه باغبانی کشور، طرح‌های استانداردسازی روش‌های بیمه‌ای و سیستم‌های پیش آگاهی به منظور کاهش خسارت‌های محصولات کشاورزی پرداخته است. 

ادامه مطلب...
 
راهنمای جامع طراحی و پیاده سازی چارچوب مدیریت ریسک PDF چاپ
چهارشنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۴

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ اﻧﺪازه و ﻫﺪﻓﯽ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻫﺪاف را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن روﺑﺮو  ﺳﺎزد. رﯾﺴﮏ ﻫﻤﺎن اﺛﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪم‌ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن دارد. اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO 31000 اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮب ﻣﻔﻬﻮم رﯾﺴﮏ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. رﯾﺴﮏ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ وﺟﻮد دارد و در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد . اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮدارد اﺳﺖ.

ادامه مطلب...
 
برآورد تعداد بهينه شرکت‌هاي بيمه در صنعت بيمه ايران (ویرایش شهریور 1395) PDF چاپ
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۱

کاهش تعداد شرکت های بیمه با حرکت در جهت انحصاری شدن بازار و افزایش تعداد شرکت ها با حرکت در جهت از دست رفتن مزايای قانون اعداد بزرگ و صرفه جويي نسبت به مقياس همراه است. مسئله حاضر این است که محدوده ی قابل قبول برای تعداد شرکت های بیمه کدام است؟ در این طرح دو دسته بررسی در این خصوص انجام شده است. نخست مقایسه تطبیقی بین تعداد شرکت های بیمه کشور با تعداد شرکت های بیمه کشورهای پیشرفته در صنعت بیمه، انجام گردید. در مقایسه تطبیقی، تعداد شرکت های بیمه در مقایسه با شاخص های بیمه ای، اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. شایان ذکر است، به سبب آن که آخرین آمار و اطلاعات از تعداد شرکت های بیمه ای در کشورهای مختلف برای سال 2013 در دسترس قرار داشت، سال 2013 به عنوان سال پایه برای مقایسه تطبیقی در نظر گرفته شده است.

ادامه مطلب...
 
«ابتداقبلی12345678910بعدیانتها»

صفحه 1 از 31
 

ورود اعضاءکلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمه ملت می باشد.

info@mellatlibrary.ir