جستجو در کتابخانه

جستجو: 
نویسنده: 
عنوان: 
ناشر: 
مجموعه: 
بیست و یکمین شماره ماهنامه سراسري افق بيمه PDF چاپ
پنجشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۵۶

بیست و یکمین شماره ماهنامه تحليلي ، خبري اطلاع رساني افق بيمه با تمركز بر اهمیت پوشش بیمه نامه آتش سوزی به دو زبان فارسي و انگليسي منتشر شد.

به گزارش روابط عمومي پژوهشكده بيمه، این شماره به نقش آفرینی صنعت بیمه در مواجهه با حوادث فاجعه آمیز پرداخته است و در ادامه به تاریخچه بیمه های آتش سوزی و ضرورت تهیه این نوع بیمه نامه می پردازد.

تدوین راهنمای زلزله از دیگر مطالبی است که در پی همکاری های آموزشی و علمی شرکت اسکور فرانسه با پژوهشکده بیمه توسط این شرکت فرانسوی برای چاپ در نشریه افق بیمه ارایه شده است. همچنین در این شماره میزگردی با عنوان ارزیابی ریسک حوادث طبیعی در ایران با مدیران این شرکت به چشم می خورد.

آشنایی با بیمه مستاجرین، نگاهی به بیمه نامه مسئولیت مستاجر در مقابل موجر و ارائه برنامه توسعه بیمه خرد توسط بانک جهانی عناوین مقالاتی است که در این نشریه آمده است.

ادامه مطلب...
 
كتاب مدیریت ریسک و بیمه‌های باغبانی PDF چاپ
پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۲۲

«مدیریت ریسک و بیمه‌های باغبانی» عنوان کتابی است که انتشارات پژوهشکده بیمه به منظور انتقال دانش در زمینه بیمه‌های کشاورزی به چاپ رسانده است.

روابط عمومی پژوهشکده بیمه اعلام کرد: این کتاب که حاصل تألیف و گردآوری خسرو غریبی است،به سازمان‌دهی دانش و نظم‌دهی منابع مرتبط به بیمه‌های کشاورزی و ارایه پیش از دو دهه تجارب فعالیت علمی و تجربی به منظور ارایه الگوی بیمه‌ای برای محصولات زراعی و باغی کشور اختصاص دارد.

کتاب مدیریت ریسک و بیمه‌های باغبانی به مباحثی چون مدل‌سازی خسارت پارامترهای دمایی، سیستم سنجش از راه دور و اطلاعات جغرافیایی و اصول تفسیر عکس‌های هوایی، مبانی ریاضی محاسبات حق‌بیمه‌ها، روش‌های بیمه و محاسبات تعرفه به عنوان نمونه الگویی بیمه باغبانی کشور، طرح‌های استانداردسازی روش‌های بیمه‌ای و سیستم‌های پیش آگاهی به منظور کاهش خسارت‌های محصولات کشاورزی پرداخته است. 

ادامه مطلب...
 
راهنمای جامع طراحی و پیاده سازی چارچوب مدیریت ریسک PDF چاپ
چهارشنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۴

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ اﻧﺪازه و ﻫﺪﻓﯽ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻫﺪاف را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن روﺑﺮو  ﺳﺎزد. رﯾﺴﮏ ﻫﻤﺎن اﺛﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪم‌ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن دارد. اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO 31000 اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮب ﻣﻔﻬﻮم رﯾﺴﮏ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. رﯾﺴﮏ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ وﺟﻮد دارد و در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد . اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮدارد اﺳﺖ.

ادامه مطلب...
 
«ابتداقبلی12345678910بعدیانتها»

صفحه 1 از 31
 

ورود اعضاءکلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمه ملت می باشد.

info@mellatlibrary.ir